Chân dung đối tác - bạn bè

vẽ theo yêu cầu, chân dung chì